Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Ogłoszenie: referent w Dziale Aparatury Medycznej

 

Dział Aparatury Medycznej

Nazwa stanowiska:

Referent

Miejsce wykonywania pracy:

Przemyśl, ul. Monte Cassino 18


 

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • Przyjmowanie od użytkowników zgłoszeń i zleceń serwisowych związanych z aparaturą medyczną;
 • Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z serwisami aparatury medycznej;
 • Gromadzenie, segregowanie, rozliczanie i archiwizacja dokumentacji związanej z aparaturą medyczną;
 • przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia napraw serwisowych, zakupów, darowizny sprzętu i aparatury medycznej oraz administrowania aparaturą medyczną,
 • Prowadzenie ewidencji aparatury medycznej,
 • Pomoc we wprowadzeniu elektronicznej ewidencji aparatury medycznej,
 • Pomoc w przygotowaniu umów serwisowych z firmami zewnętrznymi oraz monitorowanie terminów obowiązujących tych umów,
 • Ewidencja wniosków na przeglądy okresowe oraz naprawę sprzętu i aparatury medycznej,
 • Kontrola utrzymania terminów wykonania przeglądów okresowych, zakupu nowego sprzętu,
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przeglądów urządzeń i aparatury medycznej.
 • Współpraca z komórkami Szpitala w zakresie realizacji napraw i przeglądów aparatury medycznej.

Ogłoszenie: Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej

Ogłoszenie: Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej

Miejsce pracy: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Termin składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu do dnia 21 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. obronności i obrony cywilnej”. 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

zatrudni technika budowlanego z umiejętnością kosztorysowania.


Dodatkowe informacje udziela Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych pod nr tel. (016) 677 50 12

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

zatrudni pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Aparatury Medycznej


Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji i dokumentów oraz przewidywany zakres obowiązków znajdują się w załączniku

PRACOWNICY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANO-REMONTOWYMI

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

poszukuje

do prac interwencyjnych pracowników z uprawnieniami budowlano –remontowymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w

Powiatowym Urzędzie Pracy

ul. Katedralna 5

37-700 Przemyśl