Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/2/PN/2018

Dostawy odczynników do wykonywania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą aparatury i sprzętu pomocniczego oraz dostawy materiałów do badań z zakresu mikrobiologii.

ZP/44/PN/2017

Dostawa wysokiej klasy mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do badań i zabiegów naczyniowych zgodny z programem polityki zdrowotnej pn.: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, w ramach zadania pn.: Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/43/PN/2017

DOSTAWA AMBULANSÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W ILOŚCI 2 SZT. ORAZ PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ W ILOŚCI 3 SZT.

DZP/53/PN/2017

Dostawa wyposażenia dla nowotworzonej pracowni hemodynamiki w sprzęt i meble – w ramach zadania nr 6 pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

ZP/42/PN/2017

  1. Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: Modernizacja Oddziału Neurologicznego pomieszczeń Pododdziałem Udarowym pomieszczeń dodatkowe skrzydło pomieszczeń bloku pomieszczeń oraz utworzenie Sali wzmożonego nadzoru;
  2. Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz dostosowanie do potrzeb Oddziału Pulmonologicznego

ZP/48/PN/2017

Dostawa leków cytostatycznych, z programów lekowych i innych.

ZP/41PN/2017

Dostawy odczynników, materiałów i testów do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów i ich wyposażenia.

ZP/51/PN/2017

Dostawy materiałów szewnych, produktów specjalistycznych, siatek chirurgicznych i ginekologicznych oraz dostawy opatrunków i materiałów recepturowych.                           

ZP/50/PN/2017

Dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi do badań laboratoryjnych oraz dostawy odczynników, materiałów i testów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów i ich wyposażenia.

DZP/629/09/2017

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania poniżej 30 000 EURO na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujacy okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r. w Wojewódzkim Szpitali im Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/46/PN/2017

Dostawy materiałów do zabiegów usunięcia zaćmy i do zabiegów witrektomii

ZP/36/PN/2017

Dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych przy zabiegach chirurgicznych

ZP/47/PN/2017

Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz awaryjnego zasilacza UPS dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/35/PN/2017

Dostawy sprzętu urologicznego – zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu

ZP/39/PN/2017

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH ORAZ INNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

ZP/31/PN/2017

Dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji.