Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

ue1

 

ZAPROSZENIE


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu, pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

Wykonanie okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

 

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
zaprasza do złożenia ofert

 

na wykonanie, w terminie do 30.11.2017r. wszystkich budowli wykazanych w załączniku nr do niniejszego zapytania, okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

Zimowe utrzymanie dróg i placów

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
zaprasza do złożenia ofert

na zimowe utrzymanie parkingów, dróg i placów w sezonie zimowym 2017/2018, w okresie od dnia 04.11.2017 r. do 30.04.2018 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kompleksie przy ul. Monte Cassino 18 i kompleksie przy ul. Słowackiego 85.

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

ue1

P O S T Ę P O W A N I E   U N I E W A Ż N I O N E 

ZAPROSZENIE


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu, pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego

ROZSTRZYGNIĘTE

 

Zaproszenie do składania ofert

dotyczące: kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu z podziałem na 2 etapy:             

1. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń Oddziału Dermatologicznego na Oddział Kardiologii Inwazyjnej

oraz

2. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń administracyjnych na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

 

w ramach zadania nr 3- Roboty budowlane- w ramach projektu pn. "Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu", realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. 

 

  Zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy pomieszczeń znajdujących się w budynku D kompleksie szpitalnym przy ul. Monte Cassino 18 i obejmuje następujące roboty budowlane:

Dla etapu nr 1:

–  wykonanie rozbiórki istniejących ścian działowych ;

-  demontaż posadzek z płytek podłogowych i ściennych;

–  wykonanie nowych ścian działowych i przemurowań;

–  wykonanie szachtów instalacyjnych, niezbędnych przebić i wzmocnień konstrukcyjnych;

–  montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych (oświetlenia, gniazd wtykowych), teletechnicznych, teleinformatycznych ;

–  montaż wewn. instalacji wod-kan, c.o. , c.t., gazów medycznych, wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem;

–  wykonanie nowych podkładów podłogowych (wylewek cementowych wraz z niezbędnymi izolacjami);                                                                    

-   wykonanie na wyrównanych warstwach podłogowych- wykładziny PCV homogenicznej

 

–  wykonanie tynków (szpachlowanie ścian, układanie glazury, terakoty, wykładzin podłogowych);

–  wykonanie prac malarskich pomieszczeń.

 

Dla etapu nr 2:

–  wykonanie rozbiórki istniejących ścian działowych ;

-  demontaż posadzek z płytek podłogowych i ściennych;

–  wykonanie nowych ścian działowych i przemurowań;

–  wykonanie szachtów instalacyjnych, niezbędnych przebić i wzmocnień konstrukcyjnych;

–  montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych (oświetlenia, gniazd wtykowych), teletechnicznych, teleinformatycznych ;

–  montaż wewn. instalacji wod-kan, c.o. , gazów medycznych, wentylacji klimatyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem;

–  wykonanie nowych podkładów podłogowych (wylewek cementowych wraz z niezbędnymi izolacjami);                                                                               

-   wykonanie na wyrównanych warstwach podłogowych- wykładziny PCV homogenicznej

 

–  wykonanie tynków (szpachlowanie ścian, układanie glazury, terakoty, wykładzin podłogowych);

–  wykonanie prac malarskich pomieszczeń

Nadzór inwestorski obejmować będzie branżę budowlaną, elektryczną i  sanitarną.                                                                                                                                                      

 

      Wartość zadania4 314 449,68 zł    

Konkurs ofert - świadczenia lekarskie w karetkach specjalistycznych i POZ

R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y

O G Ł O S Z EN I E


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. zabezpieczenia usług lekarskich w karetkach specjalistycznych stacjonowanych w Przemyślu oraz Birczy

2. zabezpieczenie usług lekarskich w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej

i zaprasza do składania ofert

 


Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w załącznikach

 

10.10.2017

W załączniku umieszczono odpowiedzi na pytania z dnia 9.10.2017r.

 

13.10.2017

Wynik postępowania konkursowego przedstawiono w załączniku

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - OIOM 2018

R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y

 

O G Ł O S Z EN I E


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18, REGON 000314684, NIP 795-206-69-84
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych podczas normalnej ordynacji i w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od 1 listopada 2017r. do 31 grudnia 2018r.