Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/phubajt/ftp/00_WSZP/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Szpital złożył kolejny wniosek na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich

W sierpniu br. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu złożył wniosek o dofinansowanie projektu, pn. "Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu". Złożony wniosek o dofinansowanie będzie realizowany w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013. Ogólna wartość projektu: 2 939 149,38 PLN, z tego dofinansowanie z EFRR 1 913 281,51 PLN. W ramach projektu planuje się wykonanie docieplenia budynku A, wewnętrznego docieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji grzewczej. Wniosek przeszedł I etap oceny formalnej.