Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności projektu termomodernizacji bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z przygotowywaniem projektu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego projektu dla Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1/2012

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z przygotowywaniem projektu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego projektu dla Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

1. Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

2. Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego projektu Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) zebranie informacji i przeprowadzenie niezbędnej analizy do opracowania studium wykonalności,

b) opracowanie studium wykonalności,

c) przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi,

d) przygotowanie załączników do wniosku takich jak: harmonogram, budżet, plan promocji itp., wynikających z wytycznych Instytucji Zarządzającej.

e) studium wykonalności oraz wnioski należy dostarczyć w 3 egz. każdego w wersji papierowej (w tym: w jednym oryginale i dwóch kopiach) oraz na nośniku elektronicznym w wersji WORD, PDF i XML.

Wszystkie opracowane dokumenty Wykonawca zobowiązuje się do opracowania z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4-11 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 227, póz. 1658 z późn. zm.) oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013. Treść wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie internetowe www.mrr.gov.pl

Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uzupełnienia, poprawienia i aktualizacji Studium Wykonalności do momentu uzyskania pozytywnej opinii z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013 nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymanego powiadomienia o konieczności uzupełnienia, poprawienia lub aktualizacji. Opracowanie musi być aktualne na dzień przekazania go do Zamawiającego.

Zamawiający będzie posiadał od 01.08.2012r. dokumentację projektowo - kosztorysową w skład której wchodzą: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, rysunki, którą Wykonawca może wykorzystać w opracowaniu będącym przedmiotem zamówienia w zakresie ustalonym z Zamawiającym oraz audyt energetyczny zadania.

3. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Przygotowanie min. 2 studiów wykonalności dla projektów z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznych w okresie programowania 2007- 2013 (oświadczenie)

4. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa łączna cena brutto za realizację zamówienia, spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

5. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

a) Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 14.00.

b) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 37-700 Przemyśl w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego projektu pn. „Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" lub przesłać faksem na nr (16) 677 50 03 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Osoby do kontaktu:

a) Marek Glesman tel. (16) 677 50 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Joanna Kuźmiak tel. (16) 677 50 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (Zacznik_nr1.pdf)Zacznik_nr1.pdf44 kB2012-07-20 14:44
Pobierz plik (Zacznik_nr_2.pdf)Zacznik_nr_2.pdf44 kB2012-07-20 14:44
Pobierz plik (wynik_postpowania.doc)wynik_postpowania.doc245 kB2012-08-01 08:16