Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Podpisaliśmy umowę na koordynowaną opiekę kardiologiczną

Dyrekcja uprzejmie informuje wszystkich pacjentów oraz mieszkańców naszego regionu, że w dniu 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0022/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada powstanie nowego  Oddziału Kardiologii Rehabilitacyjnej, Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej  z nowoczesną Pracownią Hemodynamiki i Angiologii  oraz doposażenie Oddziału Kardiologicznego oraz Poradni Kardiologicznej w nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

Wartość całkowita projektu: 14 823 529,41 zł. Dofinansowanie 13 341176,41 zł. W tym: EFRR  - 10 376 470,53 zł, budżet państwa - 2 964 705,88 zł, wartość środków własnych - 1 482 352, 94 zł.

 

logo projektów europejskich

Kategoria: